top of page

BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING

2 dagen
Locatie: DROOM! In Elst
Kosten: 795,-

Deze 2-daagse training is bedoeld voor medewerkers die basiskennis hebben van het BBV en daar ook in de praktijk mee (gaan) werken. Aan de hand van verdieping van de theorie en praktijkopdrachten komen de verschillende onderwerpen van het BBV aan de orde. Na deze training heb je gedegen kennis van het BBV en kun je financiële vraagstukken vertalen naar de juiste BBV-toepassing en een bijdrage leveren aan juiste beleidsadvisering en administratieve verslaglegging.


Resultaat

 • Je hebt gedegen kennis van het BBV

 • Je kunt financiële vraagstukken vertalen naar de juiste BBV-toepassing

 • Je kunt een bijdrage leveren aan de juiste beleidsadvisering en administratieve verslaglegging

PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

HET WAT EN WAAROM VAN HET BVV

 • Inleiding BBV

 • Denkstructuur, benadering en aanpak BBV

 • De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad

ACTIVEREN, AFSCHRIJVEN EN KOSTENTOEREKENING

 • Diverse notities activa en investeringen

 • Kostentoerekening: overhead en rente

BALANS, RESERVES/VOORZIENINGEN EN TREASURY

 • Financiering, liquiditeiten, schatkistbankieren, wet FIDO

 • (Geprognosticeerde) balans en toelichting

VERANTWOORDING

 • Jaarstukken: Jaarverslag (programmaverantwoording) en jaarrekening

 • Sturen met indicatoren en financiële kengetallen

ACTUALITEITEN

 • Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

bottom of page